Update Newsสังคมสังคม/CSR

ชลบุรี จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายสักการะและแสดงความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ห้องโถง ชั้นล่าง ศาลากลาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรขอพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน


 

 

 

 

 

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีจิตปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ พสกนิกรชาวไทยทั้งมวล ต่างสำนึกและตระหนักว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของ ทั่วทุกภาคของประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะ ในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย และนานาประเทศสืบไป


ปริญญา/ข่าว/ภาพ