ค่ายเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี ปีที่ 7 รวมพลังคนทำดี สร้างสรรค์พลังบวก “Power of Passion”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดค่ายเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี ปีที่ 7 รวมพลังคนทำดี สร้างสรรค์พลังบวก “Power of Passion” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชน แกนนำเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน ได้จัดตั้งชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ให้เป็นองค์กรเยาวชนที่มีศักยภาพในการทำงานเพื่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีให้เยาวชน ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม 

จึงได้จัดค่ายเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี ปีที่ 7 รวมพลังคนทำดี สร้างสรรค์พลังบวก “Power of Passion” ขึ้น เพื่อเสริมพลังบวกให้ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ผู้นำนักเรียน นักศึกษา และเด็ก เยาวชนทั่วไป ที่เป็นคนเก่ง คนดีมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพหลายด้านร่วมทำกิจกรรมส่งต่อพลังบวก และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ชุมชน และสังคมต่อไปการจัดค่ายเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี ปีที่ 7 รวมพลังคนทำดี สร้างสรรค์พลังบวก “Power of Passion” ในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ อภิปราย หัวข้อ “เปิดบ้านเยาวชนสู่บ้านสีส้มใต้ร่มสีชมพู” , กิจกรรม Group sharing แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Workshop “The Growth Planner” กิจกรรม คุณค่าที่คุณคู่ควร, กิจกรรม Group activities : GROWTH MINDSET, อภิปราย หัวข้อ Open space แลกเปลี่ยนประสบการณ์ , การบรรยาย หัวข้อ “วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันด้วยพลังบวก” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
 

กิจกรรม Special guest : เพราะเธอคือแรงบันดาลใจ โดย นายธนกฤต พานิชวิทย์ (ว่าน) นักร้อง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ พิธีกร และนักแสดง นางสาวศศิประภา สำเนียง (ดาว) เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2546 รองประธานชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ, กิจกรรม หัวข้อ “สุขปังๆ สุขล้นๆ หรือเพียงสิ่งเล็ก ๆ” ชวนมองหาสิ่งดี ๆ ในชีวิต จากเรื่องราวในชีวิตของตัวเองหรือของคนอื่น , กิจกรรมเลือก “นักสร้างความสุข” ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ โดยชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย