พม.โดยกรมเด็กฯ และศูนย์ Life Di คณะจิตวิทยา จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย (Life Di center) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยมีนางจุตพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือพร้อมด้วยนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ หัวหน้าโครงการ Life Di Center ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างความร่วมมือในการแสวงหาแบบปฏิบัติที่ดีและจัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้ทำงานด้านเด็ก และผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน 2) จัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ทำงานด้านเด็ก และผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน 3) การพัฒนาบุคลากร (Upskill/Reskill/ฝึกงาน) ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการฝึกงานของนิสิตในสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน 4) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเด็กและเยาวชน เช่น องค์ความรู้เส้นทางอาชีพอนาคต และทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นต้น

การสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์ Life Di คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นการรวมพลังของสองหน่วยงาน ในการนำองค์ความรู้และทรัพยากรด้านต่าง ๆ มาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะได้รับโอกาสในการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง ผ่านการทำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต