พม.ร่วมบูรณาการ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวมเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายธะนะสิทธิ์ เนื้อนวลจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา กล่าวรายงาน และนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือ สังคมให้ครบทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อบูรณาการในการ แก้ไขปัญหา แก้ความยากจนแบบพุ่งเป้า ในทุกมิติ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามนโยบายของรัฐบาล 

ทั้งนี้ นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวมได้ มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม และป้ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลขุนยวม ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลเมืองปอน ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลแม่กิ๊ ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลแม่อูคอ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลแม่ยวมน้อย และมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ตำบลแม่เงา จำนวน 6 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท ,ตำบลขุนยวม จำนวน 5 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,500 บาท , ตำบลเมืองปอน จำนวน 1 หลัง รวมเป็นเงิน 40,000 บาท  


มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์คนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลขุนยวม จำนวน 12,300 บาท , องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม จำนวน 17,770 บาท


 

 

มอบเงินโครงการจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลแม่กิ๊จำนวน 114,000 บาท , โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว 
เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในสังคม จำนวน 117,980 บาท
            
มอบเงินสงเคราะห์เด็กยากจน จำนวน 68 ราย ,มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก จำนวน 5 ราย ,มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 8 ราย ,มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 6 ราย ,มอบเงินทุนประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย , มอบเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ จำนวน 30 ราย และมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการจำนวน 1 ราย 

 
ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดง รำต้อนรับ โดยชมรมผู้สูงอายุ ,การแสดงฟ้อนดาบ/รำนก/หุ่นเชิดละครนางจำปู/รำโต อีกทั้ง ยังมีนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย/สินค้าผลิตภัณฑ์ อาทิ ชมรมคนหูหนวกอำเภอขุนยวม ,ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลขุนยวม (ยาหม่อง) ,กลุ่มปานซอย/กลุ่มตีมีด/กลุ่มจักสานบ้านต่อแพ ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุนยวม ,กลุ่มสตรีอำเภอขุนยวม (ผ้าทอกะเหรี่ยง) ,อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอขุนยวม ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,กลุ่มผู้ช่วยคนพิการโซนกลาง (PA) อำเภอขุนยวม ,สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มีการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย