ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ร่วมโครงการ “พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 76 จังหวัดๆ ละ 2 คน และกรุงเทพมหานคร 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 156 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย Smart Program For Democratic Learning - SPDL ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง สามารถแสดงความคิดเห็น แสดงออกได้อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด จึงได้จัดโครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย (Smart Program for Democratic Learning - SPDL) เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองในแต่ละบริบททางสังคม และการยอมรับในเหตุผลซึ่งกันและกันสำหรับโครงการฯ มีการบรรยายและกิจกรรมในหัวข้อ เยาวชนกับการเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา กิจกรรม You and Me พี่น้องมาพบกัน, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ความปรองดองสมานฉันท์กับวิถีประชาธิปไตย ประชาธิปไตยไทยกับกระแสโลกาภิวัตน์ เกมเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย Sim Democracy หน้าที่กับวิถีคนรุ่นใหม่ในระบอบประชาธิปไตย การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย 

 

 

  

กิจกรรม Democracy walk rally และเยี่ยมชมห้องประชุมวุฒิสภา เพื่อการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีวิทยากร ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นอกจากการบรรยายภาควิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมภาคปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครอง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมจะสนับสนุนเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยกับหน้าที่ ของคนรุ่นใหม่ในกระแสโลกาภิวัตน์ การเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านเกมส์ ประชาธิปไตย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการยอมรับในเหตุผลซึ่งกันและกัน