Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม/บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด “ตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้”

วันนี้ (18 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีกรมกิจการผู้สูงอายุ โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้มและ บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จัดกิจกรรม “ตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ ” ฟรี 


นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” (Ageing Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยในปี 2563 มีจำนวนผู้สูงอายุ 11,627,130 คน คิดเป็นร้อยละ 17.57 ของประชากรทั้งประเทศ โดยประชากรวัยผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ทุกปี และจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หรือการเสื่อมถอยของร่างกาย 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การเคลื่อนไหวของร่างกายช้าลง มือสั่น และความไม่สมดุลของฮอร์โมนและอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง “ตา” เป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย เมื่ออายุมากขึ้นตาจะค่อยๆ เสื่อมสภาพลงไปตามอายุ ทำให้เป็นอุปสรรคและความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ หากการมองเห็นที่ดีขึ้นจะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาสายตา และช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ดีขึ้น 


จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น กรมกิจการผู้สูงอายุ โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคมในพื้นที่ 

จึงได้ร่วมมือมูลนิธิ เมืองไทยยิ้ม และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรม “ตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตา”และให้ความรู้การดูแลรักษาแว่นสายตา ให้กับผู้สูงอายุที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการที่มอบโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการตรวจวัดสายตา และให้ผู้สูงอายุ ได้เข้าถึงสิทธิบริการมากขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ในชีวิตต่อไป