Update Newsสังคม

Young ASEAN + ๓ Social Entrepreneurs in Action

เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กทม. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน,กัมพูชา อินโดนีเซีย ,ลาว ,มาเลเซีย ,เมียนมา ,ฟิลิปปินส์ ,สาธารณรัฐสิงคโปร์ ,เวียดนาม ,ไทย + ๓ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) จำนวน ๑๓ ประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๔ คน และพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Young ASEAN + ๓ Social Entrepreneurs in Action ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือของผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นเยาว์อาเซียน