Update Newsสังคม/CSRแรงงาน

ก.แรงงาน ส่งทีมผู้ตรวจฯ ลุยสถานประกอบการเยี่ยมแรงงานไทยในไต้หวัน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ออกตรวจราชการเข้าพบนายจ้างและเยี่ยมเยียนแรงงานไทยในไต้หวัน พร้อมรับฟังสภาพปัญหา ย้ำแรงงานไทยหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดและการดื่มสุรา รู้จักการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างเหมาะสม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน และนางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าพบนายจ้างและเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ณ บริษัท Formosa Heavy Industries Corp. เขตนิคมอุตสาหกรรมม่ายเหลียว เมืองหยุนหลิน ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมหนักผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์โลหะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยได้จ้างแรงงานไทยเพียงชาติเดียวในตำแหน่งช่างเชื่อม ช่างประกอบ ผ่านระบบจัดส่งโดยรัฐของกรมการจัดหางานปัจจุบันมีแรงงานไทยจำนวน 255 คน โดยนายจ้างได้สะท้อนปัญหาของแรงงานไทยให้คณะผู้ตรวจราชการได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในเรื่องการดื่มสุรา ซึ่งได้แจ้งให้นายจ้างได้ทราบถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยก่อนการเดินทางมาทำงานจะมีการอบรมคนหางานซึ่งได้ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ยังได้ฝากข้อคิดแก่แรงงานไทยใน 3 ประเด็น คือ 1) การดื่มสุราขอให้ดื่มในปริมาณที่เหมาะสม 2) หลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติด และ 3) ให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างเหมาะสม

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมบริษัท Depo Auto Parts Ind. Co.,Ltd. ณ เมืองจางฮว่า ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีการจ้างแรงงานผ่านบริษัทจัดหางาน ปัจจุบันมีแรงงานไทยรวมกว่า 180 คน รวมถึงการร่วมมือกับสถานศึกษาในไต้หวันโดยให้นักศึกษาไทยที่มาเรียนในไต้หวันได้มาทำงานระหว่างเรียนด้วย ทั้งนี้ นายจ้างได้สะท้อนสภาพปัญหาของแรงงานไทย ได้แก่ ปัญหาการดื่มสุราและการขอกลับก่อนครบสัญญาจากปัญหาครอบครัวและการปรับตัว โดยกระทรวงแรงงานจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยจัดโครงการนิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์ให้เห็นโทษภัยของการดื่มสุรา 

นอกจากนี้ได้แจ้งให้ทราบถึงระบบจัดส่งโดยรัฐของกรมการจัดหางาน ซึ่งจะมีการรับสมัครและคัดกรองเแรงงานก่อนเดินทางมาทำงานตามคุณสมบัติที่กำหนด อีกทั้งนายจ้างยังสามารถเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองหรือสัมภาษณ์ผ่านระบบ VDO Conference ได้อีกด้วย