Update Newsสังคมสังคม/CSRแรงงาน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ แรงงาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นาการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” รุ่นที่ 2

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพ จป. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ รวมทั้ง ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้ลูกจ้างมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมมารีน่าเบย์ ชั้น 2 โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

นายสุรชัย กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลให้สถานประกอบกิจการ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาบทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้ร่วมมือกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ที่สามารถดูแลปัญหาสุขภาพได้อย่างครอบคลุม ทั้งด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับการทำงาน เช่นการป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน และสุขภาพทั่วไป
 

 

 

นายสุรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งและมีคุณค่าในองค์กร เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัย ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และเป็นผู้สร้างกลไกในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ สู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดการทำงานด้วย ความปลอดภัย ไม่ประสบอุบัติเหตุ และปราศจากโรค จากการทำงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานก็ได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานทุกคนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เห็นได้จากการกำหนดนโยบาย Safety Thailand เป็นนโยบายสำคัญ และขับเคลื่อนงานด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานให้เข้มแข็งและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้าง การรับรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน มุ่งหวังให้สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง