Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าหน่วยงาน One Home พม. และแขกผู้มีเกียรติ ว่าที่ร้อยตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ กล่าวรายงาน และนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 

ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมพร้อมทั้งชุดความรู้ KM จำนวน 7 ศูนย์ ให้แก่ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง , ตำบลแม่ยวม , ตำบลบ้านกาศอำเภอแม่สะเรียง และ ,เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาปุ้ม , ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจำนวน 1 ราย มอบเงินโครงการกองทุน ก.ส.จ.จำนวน 45,400 บาท มอบเกียรติบัตร อพม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ จำนวน 17 ราย มอบเงินทุนประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ จำนวน 33 ราย มอบทุนประกอบอาชีพของคนพิการ จำนวน 27 ราย และมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 102 ราย
ซึ่งกิจกรรมในงาน มีการแสดงรำวง โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยวมใต้ การแสดงโฟล์กซองโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย/สินค้าและผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (CDPD) , ยาหม่อง/รางจืด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพรบ้านทุ่งพร้าว , กลุ่มปานซอยบ้านทุ่งพร้าว ,แคร่ไม้ไผ่ จากชมรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอสบเมย , แคบหมู/น้ำพริกกากหมู จากชมรมคนพิการเทศบาลเมืองยวมใต้ ผ้าทอกะเหรี่ยง/ดอกไม้เอื้องแซะจากกลุ่มสตรีอำเภอแม่สะเรียง , อพม. ,ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน , โรงงานน้ำดื่ม จากชมรมคนพิการตำบลแม่คะตวน , กลุ่มเข่งปลาทูและโคมไฟประดิษฐ์บ้านทุ่งพร้าว ,กลุ่มช่วยเหลือผู้พิการ (PA) ,กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ,ผู้แสดงความสามารถและบูธการให้บริการตามภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เดินทางไปมอบบ้านคนพิการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 หลังศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นการขยายการให้บริการภารกิจของ พม. ให้เข้าถึงประชาชน จึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 


โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.สำรวจ/วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล โดยการใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นฐานข้อมูลหลัก
ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล 2.ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร 

3.จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกมิติ 5.เป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือในการบริหารสวัสดิการสังคมคนทุกช่วงวัย ทั้งในกลุ่มเปราะบาง และประชาชนทุกช่วงวัย อันเป็นประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง


กระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานที่ชัดเจน สามารถช่วยเติมเต็มกระบวนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากพบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. 1300 สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง