Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

พม. ชวนชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติราชจักรีวงศ์ “ตามรอยพระยุคลบาททั่วหล้า สงเคราะห์ประชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 8 – 30 เม.ย. 65

วันนี้ (8 เม.ย. 65) เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติราชจักรีวงศ์ “ตามรอยพระยุคลบาททั่วหล้า สงเคราะห์ประชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พร้อมรับฟังประสบการณ์ถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา อีกทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการภาพบอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง พม. โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังสุสิงห์ ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
   

 

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติราชจักรีวงศ์ “ตามรอยพระยุคลบาททั่วหล้า สงเคราะห์ประชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพระอัจฉริยภาพขององค์บูรพกษัตริย์ ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นปึกแผ่นด้วยพระบารมีแห่งราชจักรีวงศ์ อีกทั้งเป็นการแสดงถึงการเทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนสร้างการรับรู้ ความเข้าใจบทบาทของกระทรวง พม. ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา “คน” ตามโครงการพระราชดำริต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับนิทรรศการเทิดพระเกียรติราชจักรีวงศ์ “ตามรอยพระยุคลบาททั่วหล้า สงเคราะห์ประชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีการถ่ายทอดและนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การบรรยาย โดยบุคคลผู้มีประสบการณ์ถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาทพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พันเอก ชิตพล กลิ่นศรีสุข และคุณธนานนท์ ทั่วประโคน ส่วนที่ 2 พระอัจฉริยภาพใน 10 รัชสมัย ในรูปแบบวีดิทัศน์ ส่วนที่ 3 การบอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง พม. ในรูปแบบนิทรรศการภาพ ใน 3 ยุค ดังนี้ 

ยุคที่ 1 “ยุคแห่งการก่อตั้งและยกระดับคุณภาพชีวิต” งานประชาสงเคราะห์เป็นเครื่องมือในการสร้างชาติ สร้างความมั่นคง ยุคที่ 2 “ยุคการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคม” การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และยุคที่ 3 “ยุคความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาอย่างยั่งยืน” การรักษา สืบสาน ต่อยอด “เกษตรทฤษฎีใหม่” การส่งเสริมงานจิตอาสา การขจัดความยากจนข้ามรุ่น และส่วนที่ 4 นิทรรศการมีชีวิต “กาแฟต้นแรก” จุดเช็คอินชิมกาแฟ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากราษฎรบนพื้นที่สูง สมาชิกนิคมสร้างตนเอง สมาชิกโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ และผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเข้าชมนิทรรศการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ