Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

พม.ยะลา พร้อมบูรณาการซ่อมบ้านชายแดนใต้ 77 ครัวเรือน อ.เมืองยะลา

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพัฒนรัฐ (เจริญสุข) ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นางสาวศุภกร สุวรรณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย “ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” โดยมีนายสมใจ บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ปลัดอำเภอฝ่ายกิจการพิเศษ ปลัดอำเภอประจำตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ฉก.ตร.ยะลา 91 สภ.ตาเซะ สภ.ลำใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 85 คน


นายสมใจ ผู้ปกครองฯ กล่าวว่า นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จำนวน 83 หลัง(ดำเนินการสร้างเพื่อเป็นของขวัญ ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 6 หลัง ) อำเภอกรงปินัง จำนวน 23 หลัง และอำเภอบันนังสตา จำนวน 45 หลัง ดำเนินการสร้างเพื่อเป็นของขวัญ ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 6 หลัง รวมทั้งสิ้น 151 หลัง โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมหลัก ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมย่อย สนับสนุนแก้ไขปัญหาบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้


นางสาวศุภกร ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ในเวทีการประชุมได้ร่วมกันพิจารณากลุ่มเป้าหมาย จากข้อมูลการลงพื้นที่ร่วมกับปลัดอำเภอประจำตำบล เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาประจำหมู่บ้าน สำรวจข้อมูลและคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 83 หลัง ซึ่งจากการลงพื้นที่ได้สอบข้อเท็จจริงข้อมูลผู้ประสบปัญหาที่เห็นควรช่วยเหลือตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในวันนี้ในเวทีพิจารณาเหลือจำนวนที่ต้องดำเนินการจำนวน 77 หลัง ดังนี้
1.กลุ่มเป้าหมายตาม TPMAP จำนวน 73 หลัง
2.กลุ่มเป้าหมายเชิงประจักษ์ จำนวน 4 หลัง 


ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายดังกว่าจะส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ ในการประมาณการวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการตามกระบวนการต่อไป นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมจะส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ให้สมาชิกนิคมฯ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีที่อยู่อาศัยและอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป นายสมใจ กล่าวในตอนท้าย