วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsสังคมสังคม/CSR

พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562 มอบ 4 ความสุข…ของขวัญปีใหม่ส่งตรงทุกกลุ่มเป้าหมาย

วันนี้ (21 ธ.ค. 61) เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าวการมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภายใต้แนวคิด “พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562” (Fill with Happiness) ประกอบด้วย 4 ความสุข ดังนี้ 1. สุขถ้วนหน้า (Happy All)  2. สุขอาศัย (Happy Home)  3. สุขร่วมใจ (Happy Heart) และ 4. สุขยั่งยืน (Happy Time) รวมทั้งสิ้น 13 ของขวัญ เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศโดยมี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) นางสาวสุดใจ สมัครัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  (พอช.) นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรและสถาบันครอบครัว (สค.) และนางสาวนภัส  หลักคำ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ร่วมแถลง ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ   นางสุภัชชา กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนงาน ตามภารกิจสำคัญที่มุ่งเน้นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ สำหรับปีใหม่ 2562 ที่ใกล้มาถึง ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการส่งความสุข กระทรวง พม. ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562” (Fill with Happiness) เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศประกอบด้วย 4 ความสุข ดังนี้ 1. สุขถ้วนหน้า (Happy All) จำนวน 2 ของขวัญ ได้แก่ 1.1) “ทุกสิทธิคนพิการ ผ่านบัตร (ประชาชน) ใบเดียว : One Card All Rights” เพื่อให้คนพิการใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวสำหรับการเข้ารับบริการกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ 1.2) คงอัตราดอกเบี้ยสถานธนานุเคราะห์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ25 สตางค์ต่อเดือน 

2.สุขอาศัย (Happy Home) จำนวน 4 ของขวัญ ได้แก่ 2.1) มอบบ้านสร้างชุมชนไทยทุกคนมั่นคงเข้มแข็ง 2562 หลัง ให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศ แบ่งเป็น บ้านมั่นคง 1,115 หลังคาเรือน บ้านพอเพียงชนบท 1,235 หลังคาเรือน และบ้านประชารัฐริมคลองลาดพร้าว 212 หลังคาเรือน 

2.2) บ้านปันสุขเพื่อผู้สูงอายุ 1,000 หลัง ด้วยการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย ประกอบด้วย ภาคกลาง 350 หลังคาเรือน ภาคใต้ 157 หลังคาเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 260 หลังคาเรือน  ภาคเหนือ 125 หลังคาเรือน ภาคตะวันออก 70 หลังคาเรือน และกรุงเทพมหานคร 38 หลังคาเรือน  2.3) ร่วมใจ สร้างไทย สร้างที่อยู่อาศัย ผู้ประสบภัย 75 หลัง  ให้แก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบล  บ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

และ 2.4) Easy Home ซื้อง่ายจ่ายสบาย  โดย ลด ราคาขายโครงการบ้านเอื้ออาทร  35 โครงการ ที่มีราคาขายระหว่าง 250,000 - 420,000 บาท แลก โครงการบ้านแลกบ้าน ให้กับลูกค้าที่ทำสัญญากับ กคช.โดย กคช. จะจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า  แจก ฟรีค่าเหล็กดัดมุ้งลวด สำหรับลูกค้าที่ซื้ออาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรทุกโครงการ และโครงการเคหะชุมชน 4 โครงการ และ แถม ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

สำหรับทุกโครงการนางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า 3. สุขร่วมใจ (Happy Heart) จำนวน 6 ของขวัญได้แก่  3.1) เปิดตัวศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับจัดแสดงและถ่ายทอด เป็นแหล่งเรียนรู้ และ เป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

 3.2) ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้มีวัดต้นแบบทั่วประเทศที่เอื้อต่อคนพิการและผู้สูงอายุในการประกอบศาสนกิจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างเท่าเทียม โดยมีเป้าหมายคือวัดทั่วประเทศ 380 แห่ง

3.3) หนาวนี้ที่บนดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม โดยลดราคาที่พัก Home Stay  ตั้งแต่ 10 - 50 % พร้อมรับของที่ระลึกฟรี ณ จุด Checkpoint ที่ชุมชนราษฎรบนพื้นที่สูงใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน  อุทัยธานี และตาก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง

3.4) พม. เชื่อมใจ แบ่งปันความสุขสู่สังคม ด้วย เมนู จับคู่-ผู้ให้ส่งใจมอบของขวัญ 2,562  ครัวเรือนทั่วประเทศ เป็นการจัดทำเมนูการให้ความช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จากข้อมูล Family Data  พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก 2,562 คน และส่งมอบของขวัญ 2,562 ชุด  3.5) สร้างพื้นที่เป้าหมายขจัดภัยความรุนแรง  ด้วยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต)  1 จังหวัด 1 ศปก.ต.

และ 3.6) เปิดตัวเว็บไซด์รวมใจยุติความรุนแรง เพื่อประกาศเจตนารมณ์และร่วมแสดงออกถึงการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” และ 4. สุขยั่งยืน (Happy Time) จำนวน 1 ของขวัญ คือ การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ” โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุไทยเป็น Active Ageing ร่วมพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ด้านนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 4 มกราคม 2562 จะมีพิธีเปิดตัวศาสนสถาน เชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ ณ บริเวณ พุทธมณฑล ศาลายา เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมพก.และกรมผส. และสำนักงานพระพุทธศาสนา หลังจากเปิดแล้วก็จะปล่อยคาราวานไปไหว้พระ 9 วัดที่ได้รับการเลือกสรรแล้ว 9 วัดเชื่อมบุญและเกื้อหนุนคนพิการในกทม. และในต่อๆ ไปก็จะไปทำโครงการลักษณะนี้ยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้คนพิการและคนผู้สูงอายุก็จะได้รับความสุขร่วมกัน ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยากมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ 

 

นอกจากนี้ ยังจะได้พบกับศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บริเวณ อาคารด้านหน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 ธันวาคม ศกนี้ เพื่อตอบสนองคนพิการในทุกประเภท ถือเป็นจุดศูนย์กลางฯ ในความสะดวกสบายในการเข้าถึง 

แบ่งเป็น ศูนย์ฯ การจัดการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเข้าใจคนพิการ ไม่ได้ให้คนพิการเข้ามาชมอย่างเดียว แต่ให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่อความเข้าใจในคนพิการด้วย ด้านนวัตกรรมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกคนพิการให้มากขึ้น 

ตรงนี้จะถือเป็นศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โซนแรกเป็นโซนบริการ เหมือนแบงค์มีบัตรคิว มีการลงทะเบียนคนพิการ ให้คำปรึกษาทุกเรื่อง โซนที่ 2 เป็นโซนนวัตกรรม มีจอทัชสกรีน อยากทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับคนพิการก็จะสามารถค้นหาได้ในทุกประเภท ทั้งการเห็น การได้ยิน อีกโซนคือ นวัตกรรมเป็นการสร้างบ้านจำลองสำหรับคนพิการ เราใช้ชื่อว่า "บ้านอยู่สบาย สไมล์โฮม" เพื่อให้คนพิการอยู่ได้อย่างมีความสุข มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งห้องน้ำ และอีกส่วนหนึ่งเป็นด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กล่าวขยายความถึงการมอบความสุขให้กับคนไทยผ่าน 2 โครงการว่า  โครงการ “พม. เชื่อมใจ แบ่งปันความสุขสู่สังคมซึ่ง พส.ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า และสำรวจข้อมูลความต้องการช่วยเหลือ จำเป็น เร่งด่วนของประชาชนทั่วประเทศ และได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความสุข แบ่งปันทรัพยากร อาทิ สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนทุน เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ทุนการศึกษาดังนั้น เพื่อให้เห็นว่าทุกคนสามารถแบ่งปันความสุข จากผู้ให้สู่ผู้รับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงขอเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือ ให้เป็นของขวัญปีใหม่กับผู้จดทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการ Family Data จำนวน  2,562 ครัวเรือน

นางจินตนา กล่าวต่อว่า อีกหนึ่งโครงการ คือ “หนาวนี้...ที่บนดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง ให้เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้โดยอาศัยทุนทางสังคมของราฎรบนพื้นที่สูง เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี และอัตลักษณ์ตามวิถีธรรมชาติ โดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทดลองใช้ชีวิต และสัมผัสความงดงามตามวิถีชุมชน ใน 5 จังหวัด 

คือ 1) “แวะ พัก ทัก อาข่า” ณ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 2) “มนต์เสน่ห์นี้ ที่ผาหมอน” ณ บ้านผาหมอน  จ.เชียงใหม่ 3) “สัมผัสชีวิตมุมมองกระเหรี่ยงโปว์” ณ บ้านแม่ดีน้อย จ.อุทัยธานี 4) “วิถีลี้ วิถีปกาเกอะญอ”  ณ บ้านพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน 5) “กินลม ชมตลาดลาหู่” ณ บ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก

พร้อมเสนอ Special Promotion สำหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ลดราคาที่พัก Home Stay สูงสุดถึง 50% รับของที่ระลึกฟรี เมื่อนักท่องเที่ยวเข้าจุด checkpoint และเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสวัสดิการ 200 บาทขึ้นไป สามารถรับประทานอาหารเช้าฟรี หากประชาชนสนใจโครงการฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โทร. 0 2354 8313 และสอบถามและซื้อแพคเกจทัวร์ ได้ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ช่วงปลายเดือนมกราคม 2562ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอส่งมอบความสุขแก่ประชาชน และขอเชิญชวนทุกท่านที่มีใจรักการ”ให้” และใจรักการ “ท่องเที่ยว” มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มคนยากจน คนด้อยโอกาส และพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงต่อไป