Update Newsสังคมสังคม/CSR

พส. สานต่อปลุกพลังจิตอาสา Shift and Share สร้างเด็ก-เยาวชน “เป็นผู้ให้ ด้วยใจรัก”

วันนี้ (วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564) เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมเสริมสร้างวิทยากรกระบวนการ Shift and Share รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2564

 โดยผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจากกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเครือข่ายในพื้นที่ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” จำนวน 35 ตำบล ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 35 หน่วยงาน ใน 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อุดรธานี และอำนาจเจริญ 

 

นายกันตพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีแนวคิดขับเคลื่อน “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันมุ่งสู่การเป็นสังคมสวัสดิการ หรือสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างหลักประกันการเข้าถึงสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง มุ่งหวังให้ชุมชนเกิดความตระหนักรู้ เกิดการยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ แบ่งปัน ข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน อันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการจัดบริการสวัสดิการชุมชนในการดูแลคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนน่าอยู่ (Safety) มีความสุข (Smile) โดยทุกคนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Smart) และเกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียง (Sufficiency) เสริมพลังจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตรงตามสภาพปัญหา ให้สามารถพึ่งพาและพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 

 

นายกันตพงศ์ กล่าวต่อว่า การอบรมเสริมสร้างวิทยากรกระบวนการ Shift and Share เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” มุ่งเน้นให้ผู้อบรมนำความรู้และกระบวนการที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ เสริมความรู้และทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ เกิดกิจกรรม/โครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม ด้วยกระบวนการ “Shift” คือ การฝึกฝน บ่มเพาะทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม ด้วยการปลูกฝังการเป็น “จิตอาสา มีจิตสาธารณะ” มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม กระบวนการ “Share” คือ การสร้างสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม ด้วยหัวใจที่เป็น “นวัตกรทางสังคม”กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังคงสานต่อการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ เพื่อปลูกฝังเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้รู้จักการเป็น “ผู้ให้ ด้วยใจรัก” ร่วมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยหัวใจแห่งการให้และแบ่งปัน อันเป็นหลักสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดย “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” นายกันตพงศ์กล่าวตอนท้าย