Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พังงา เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมกะไหล ช่วยแก้ปัญหากลุ่มเปราะบางแบบ One Stop Service

วันนี้ (16 พ.ย. 64) เวลา 15.45 น. นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นศูนย์ฯ แห่งแรกของจังหวัดพังงาที่ให้บริการอย่างครอบคลุมตามภารกิจกระทรวง พม. สำหรับการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง 

ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยการให้บริการด้านสิทธิและสวัสดิการสังคมทั้งด้านการสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ เพราะปัญหาของประชาชน รอไม่ได้ 

อีกทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ อาทิ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.)  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นต้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประชาชนด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service - OSS) นอกจากนี้ ได้มอบถุงยังชีพและรถสามล้อมือโยกเพื่อช่วยเหลือคนพิการ  และมอบของขวัญให้กำลังใจกลุ่มคุณแม่วัยใสในพื้นที่ 
 

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ ตนตั้งใจเดินทางมาจังหวัดพังงา ซึ่งไม่ได้มาเพราะความบังเอิญหรือทางผ่าน ดังนั้น การมาวันนี้ ไม่ได้เป็นครั้งสุดท้าย เราตั้งใจมาทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายในการทำงาน เพราะชีวิตเราหยุดนิ่งไม่ได้ ศูนย์แห่งนี้จะช่วยเหลือสังคมทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คุณแม่วัยใส คนพิการ ผู้สูงอายุ โดยทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วม เพราะศูนย์แห่งนี้จะมีผู้ที่มาช่วยทำงาน ช่วยเหลือสังคม  และการตั้งศูนย์แห่งนี้เพื่อรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาสังคม วันนี้ปัญหาสังคมมีมากมายและซับซ้อน 

หลังจากสถานการณ์โควิด - 19 ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลง  ไม่เหมือนเดิม ซึ่งเราต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมให้กับคนรุ่นใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ จังหวัดพังงา เราจะทำให้ศูนย์แห่งนี้ไม่ได้มีแค่ป้าย แต่เราจะเปิดศูนย์ด้วยจิตวิญญาณ ศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์ที่มีผู้คนเข้ามาช่วยกัน เป็นศูนย์ที่สร้างความหวัง สร้างโอกาส สร้างอาชีพใหม่ๆ ให้กับคนทำงาน ซึ่งกระทรวง พม. จะทำงานเพื่อให้สังคมเข้มแข็งต่อไป