Update Newsสังคม

อผส.และเจ้านายฝ่ายเหนือร่วมรณรงค์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

เมื่อวานนี้ (19 ก.พ. 2561) เวลา 09.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และเจ้านายฝ่ายเหนือ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ เจ้าเพ็ญฉาย สิโรรส เจ้าพรทิพย์ ณ เชียงใหม่ และอาจารย์เยี่ยม กาวิละเวส ร่วมรณรงค์เชิญชวนให้มีการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โครงการดังกล่าวได้เริ่มเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560


   

  ปัจจุบันมีผู้สูงอายุไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกว่า 8 ล้านคนทั่วประเทศ และได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได คือ อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 600 บาท, อายุ 70 – 79 ปี ได้รับ 700 บาท อายุ 80 – 89 ปี ได้รับ 800 บาท และ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท ซึ่งในจำนวนกว่า 8 ล้านคนนั้น เป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ


ในโอกาสเดียวกันนี้ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ เจ้าเพ็ญฉาย สิโรรส เจ้าพรทิพย์ ณ เชียงใหม่ และอาจารย์เยี่ยม กาวิละเวส ได้แจ้งความประสงค์บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุตามสิทธิของตนให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยผ่านโครงการดังกล่าว พร้อมนี้อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุได้กล่าวขอบคุณและมอบประกาศสดุดีเกียติคุณแก่เจ้าฝ่ายเหนือที่ได้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรณรงค์ร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล