Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

“วราวุธ” เผย ก.พม. เร่งดันกฎหมาย 3 ฉบับ คุ้มครองเด็ก-ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ – คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว คาดชงเข้าครม. ก่อน ต.ค. นี้

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยคณะทำงานพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายนิกร จำนง ประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.พม. เป็นประธานคณะทำงานชุดดังกล่าว และมีกองกฎหมายเป็นฝ่ายเลขานุการ ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้แก่ 1. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ฉบับที่…) พ.ศ…. ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากระบบกลางแล้ว ซึ่งสาระสำคัญของร่างแก้ไขนี้ กำหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิและมีมาตรการลดความเสี่ยงอันนำไปสู่ความรุนแรงภายในครอบครัวที่จะเกิดการกระทำซ้ำ เมื่อรับฟังความคิดเห็นรอบด้านครบทุกส่วน คาดว่าจะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนกันยายนนี้

นายวราวุธ กล่าวว่า 2. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ… อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนหนังสือขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสาระสำคัญของร่างแก้ไขนี้มุ่งเน้นการมีความส่วนร่วมของคนในชุมชน เพิ่มบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ดำเนินการและช่วยเหลือดูแลคุ้มครองเด็กในพื้นที่ เพราะกระทรวง พม. มีขีดจำกัดในเรื่องบุคลากร และที่สำคัญการดูแลเด็กคนหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง นอกจากผู้ปกครองแล้ว ชุมชนและคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมจำเป็นต้องมีการทำแผน การทำงานร่วมกัน รวมไปถึงสหวิชาชีพที่จะช่วยกันดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ

นายวราวุธ กล่าวว่า และ 3. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่..) พ.ศ…. ผ่านการรับฟังความคิดเห็นระบบกลาง และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการต่างๆ แล้ว โดยประเด็นการกำหนดบทลงโทษหน่วยงานราชการที่ไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดนั้น เบื้องต้นทุกคนเห็นด้วยที่จะให้มีบทลงโทษ แต่ในทางปฏิบัติต้องดูว่าสัดส่วนการจ้างงานเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ในร่างฉบับแก้ไขนี้จะกำหนดไม่ให้ต้องนำส่งเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ไม่ได้ใช้ส่งคืนรัฐ เนื่องจากเงินกองทุนนี้ไม่ได้มาจากงบประมาณของแผ่นดิน แต่เป็นเงินที่สถานประกอบภาคเอกชนจัดส่งเข้ากองทุน กรณีไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ตามสัดส่วนที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

นายวราวุธ กล่าวว่า คาดว่าร่างแก้ไขกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ จะสามารถเสนอเข้า ครม. พิจารณาได้ก่อนเดือนตุลาคมนี้ หรือภายในปีงบประมาณ 2567

ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #กฎหมาย