พก. ร่วมประชุมระดับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการจัดทำแผน “แนวทางการดำเนินงานของปฏิญญาจาการ์ตาว่าด้วยทศวรรษคนพิการแห่งเอเชีย และแปซิฟิก พ.ศ. 2566-2575”

Read more