พก. ร่วมประชุมระดับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการจัดทำแผน “แนวทางการดำเนินงานของปฏิญญาจาการ์ตาว่าด้วยทศวรรษคนพิการแห่งเอเชีย และแปซิฟิก พ.ศ. 2566-2575”

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุมระดับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการจัดทำแผน “แนวทางการดำเนินงานของปฏิญญาจาการ์ตาว่าด้วยทศวรรษคนพิการแห่งเอเชีย และแปซิฟิก พ.ศ. 2566-2575” Expert Group Meeting to develop the “Operational Guide on Implementation of the Jakarta Declaration on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities, 2023-2032” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่26 – 27 มิถุนายน 2566 ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการดำเนินงานและการจัดทำแผนฯ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรคนพิการ ทั้งระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อให้การดำเนินงานตามปฏิญญาจาการ์ต้าบรรลุผลสำเร็จ

ในโอกาสนี้ อธิบดี พก. ได้ร่วมบรรยายในประเด็นที่ 2 หัวข้อ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการที่มีความหลากหลาย (Promote meaningful participation of diverse disability groups) โดยระบุว่า พก. ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยทบทวนพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนพิการและทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ เพื่อให้คนพิการทุกคนได้รับคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ เสริมพลังสตรีพิการ ลดอุปสรรคและข้อจำกัดของคนพิการ โดยยึด 3 หลักการ คือ 1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) 2) การขจัดการอุปสรรคต่อคนพิการ (Barrier–free) และ 3) การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment)