“ชัยวุฒิ”ลงพื้นที่จ.กระบี่ หนุนอุตุฯ-ปณท ใช้ประโยชน์ดิจิทัลเพิ่มรายได้ปชช.


วันนี้ (16 พ.ย. 64) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายมูซาคาน เดเช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการภูมิภาค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด พร้อมติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตลอดจนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ และการประกอบอาชีพ

โดยในโอกาสนี้ได้รับฟังรายงานความคืบหน้าของโครงการ “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่” ภายใต้การดำเนินงานของ กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อขยายเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ให้ครอบคลุมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ โดยนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศไปใช้ในภารกิจต่างๆ ของประชาชน เกษตรกร นักท่องเที่ยว และภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งในด้านการวางแผนเพื่อทำกิจกรรม การประกอบอาชีพ และการเพิ่มมูลค่าจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

โดยจะมีการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน หน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบการในพื้นที่ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยา และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา สร้างคนต้นแบบจากผู้ที่ผ่านการอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีเป้าหมายขยายเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ให้ครอบคลุมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่

สำหรับโครงการ “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่” ดำเนินการโดยสถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยในปีงบประมาณ 65 ได้คัดเลือกต้นแบบเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดกระบี่ จำนวน 5 ราย ครอบคลุมด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และด้านการประมง 

 

 

 

 

“กระบี่ เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีภูมิประเทศและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ธุรกิจการท่องเที่ยว จึงเป็นหนึ่งในจุดเด่นของจังหวัดกระบี่ ขณะที่ ประชาชน มีการประกอบอาชีพด้านการประมงและการเกษตรเช่นเดียวกับจังหวัดใกล้เคียง กรมอุตุนิยมวิทยาได้เห็นความสำคัญของการนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปปรับใช้ในระดับพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด” นายชัยวุฒิกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้รับฟังผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ในการนำศักยภาพของไปรษณีย์ไทย ในฐานะผู้นำด้านการขนส่งหลักของชาติ สนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้สามารถดำเนินธุรกิจด้วยเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยที่เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ การช่วยยกระดับสินค้าให้พร้อมต่อการทำตลาดที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงคงคุณภาพของสิ่งของที่ฝากส่งได้ตั้งแต่ต้นทาง–ปลายทาง

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ปณท จัดเตรียมเทคโนโลยีขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ฟิ้วซ์ โพสต์ (Fuze Post) ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมทุนระหว่าง ปณท และขนส่งภาคเอกชน เข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป อาหารแช่แข็ง ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่นี้ พร้อมช่วยให้การค้าขายของผู้ประกอบการ และตลาดประมงที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมีช่องทางในการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มธุรกิจอาหารต่างๆ และผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังมีความรวดเร็วในการจัดส่งถึงปลายทางภายใน 1-2 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง  

 

 

 

ขณะเดียวกัน ยังมีเว็บไซต์ Thailandpostmart อีมาร์เก็ตเพลสที่รวบรวมสินค้าดีจากทั่วไทยของ ปณท อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนมีช่องทางการขาย สามารถเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภคในทุกพื้นที่ได้มากขึ้น ตอบรับกระแสการเติบโตของอี-คอมเมิร์ซ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อย

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด ที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวจำนวน 1,281 ราย มีจำนวนสินค้าประเภทต่างๆ กว่า 817 รายการ เช่น อาหารแปรรูป สินค้าทางการเกษตร ฯลฯ และตั้งแต่ต้นปี มีจำนวนการสั่งซื้อสินค้าในพื้นที่มูลค่ารวมกว่า 11.33 ล้านบาท สินค้าโดดเด่นอยู่ในกลุ่มอาหารแห้ง อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม