พมจ.แม่ฮ่องสอน หนุนฟื้นศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ การรำไตชุด(การก้าปั๋นก๋อง) 

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน(พมจ.) สนับสนุน ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ การรำไตชุด (การก้าปั๋นก๋อง) โดยมี นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การฟ้อน รำไต ชุด การก้าปั๋นก๋อง ซึ่งเป็นการแสดงที่ใช้สำหรับการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ที่มาเยือนแม่ฮ่องสอนซึ่งได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สืบกันมาอย่างยาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น การจัดการฝึกฟ้อนรำในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1- 5 พค. 2565 มีผู้เข้าร่วม การฝึกฟ้อนรำ ชุดดังกล่าว จำนวน 35 คน เป็น กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ 30 คน เยาวชน 5 คน โดยได้รับงบประมาณ จากกองทุนผู้สูงอายุ สนง พมจ.เพื่อเป็นการสืบสานการรำไตชุด การก้าปั๋นก๋อง ให้ อยู่คู่ จ. แม่ฮ่องสอนสืบต่อไป