พม. ร่วม กองทัพไทย เสริมทักษะดนตรี ให้คนพิการ โครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง”

วันนี้ (2 พ.ค. 65) เวลา 13.00 น. ณ ลานกิจกรรมสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ นำโดยนางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พก. ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากกองดุริยางค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นวันแรกในการจัดกิจกรรมฝึกสอนเด็กๆ

 โดยแนะนำโครงการปรับพื้นฐานด้านดนตรี ได้แก่ กลองยาว อูคูเลเล่ เบส เปียโน กีตาร์ และการร้องเพลง ให้กับผู้ใช้บริการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แสดงเจตจำนงในการร่วมขับเคลื่อน โครงการ "สร้างคน สร้างโอกาส สร้างความมั่นคง" ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ” ระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. พร้อมกับส่งเสริมให้มีทักษะในด้านต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป