นิทรรศการพิเศษ “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” 

วันนี้ (วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอสมุดแห่งชาติ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ รำลึก ๒๕๐ ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรี เรื่อง “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากรผู้บริหาร ข้าราชการกรมศิลปากร และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เพราะจะช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจถึงความเป็นมาของชาติไทย ที่สมเด็จบูรพกษัตริย์และบรรพชนของเราได้เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกันก่อตั้งบ้านเมืองและสร้างสรรค์ความเจริญในด้านต่าง ๆ สืบมาตราบจนถึง

ทุกวันนี้ การที่ทุกหน่วยงานในกรมศิลปากรบูรณาการจัดนิทรรศการ “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ นับเป็นการดีที่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปจะได้รับทราบ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ในโอกาสการจัดงานรำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๐ นับเป็นวาระสำคัญที่รัฐบาลและปวงชนชาวไทยจะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จบูรพกษัตริย์และบรรพชนไทย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง กรมศิลปากร จึงจัดนิทรรศการ “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน รวมทั้งได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี” และ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉบับเยาวชน” อีกด้วย

สำหรับเนื้อหาของนิทรรศการ “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” ประกอบด้วย ๓ หัวเรื่อง ได้แก่ ๑. กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี พระเจ้ากรุงธนบุรีวีรกษัตริย์ ๒. กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ๑๕ ปีแห่งราชธานีที่บางกอก ๓. กรุงธนบุรีรำลึก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนิทรรศการจัดแสดงประติมากรรมต้นแบบพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นต้นแบบในการหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐาน ณ อุทยานราชภักดิ์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตู้พระธรรม สมัยธนบุรี พุทธศักราช ๒๓๒๐ สมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวง คัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทยดำ และเครื่องเบญจรงค์สมัยกรุงธนบุรี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยาย แข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี ตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการ

กรมศิลปากร จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการพิเศษ รำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี เรื่อง “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ