พม.ชู ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 61

            

​กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

  

 

   

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) มีมติเห็นชอบประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องให้ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม โดยจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการ ในการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมอบหน่วยงานหลักขับเคลื่อน ในประเด็นเร่งด่วน ผ่านกลไกคณะทำงาน พร้อมทั้งให้จัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และเร่งรัดจัด workshop เพื่อกำหนดโครงการสำคัญ เช่น การปรับนิยามผู้สูงอายุ แนวทางการดำเนินงานเรื่องธนาคารเวลา การทำงานและการสร้างรายได้สำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น