พม. ร่วมกับ สนช. เร่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

(อ 20 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส คนที่สอง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง 

โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และนางพัชรี อาระยะกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 รวมถึงการบูรณาการการทำงานของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการป้องกันและคุ้มครองมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ