Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จัดเวทีอบรมอาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ เสริมพลังคนทำงานเพื่อสังคม

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และอาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 130 คน

 

 

 

นายอนุกูล กล่าวว่า ที่ผ่านมาฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ยังมีปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ในระยะฟื้นฟูตามความจำเป็นต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รวมถึงการเรียนรู้ องค์ความรู้ ทักษะและเครื่องมือใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อเสริมแนวทางการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาของผู้ประสบภัยพิบัติ นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม โดยส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ตามภารกิจด้วยความเสียสละมาโดยตลอด 

 

 

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการเสริมพลังคนทำงานเพื่อสังคม สร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ ของอาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพัฒนาสมรรถนะด้านสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบการฝึกอบรมเน้นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย และคุณสุลาวัณย์ ทัศนานุตริยะ มาเป็นวิทยากรดำเนินการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุม

ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่เห็นความสำคัญและร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดพลังเพื่อสังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้ จะสามารถสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาสมรรถนะด้านสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ อาทิ การจัดการรายกรณี (Case Management) การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน การสอบข้อเท็จจริง การเขียนรายงานและสรุปรายงาน อันจะส่งผลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายต่อไป นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย